+420 739 400 705 dni robocze w godz. 09:00 - 17:00

Regulamin zakupów sklepu Galamodino

I. Postanowienia wstępne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej jako OWS) regulują relacje pomiędzy właścicielem firmy Heleną Zedkovą, z siedzibą pod adresem, Na Skalkách nr 171, numer identyfikacyjny firmy 76302067, jako sprzedającym (dalej jako ,,Sprzedawca“), prowadzącym sklep internetowy na stronie www.galamodino.pl oraz klientem (dalej jako ,,Klient“), który zawiera ze sprzedającym umowę kupna. 

Wszystkie warunki sprzedaży są zgodne z regulacjami prawnymi Republiki Czeskiej. Klient składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami sprzedaży, których integralną część stanowi regulamin procedury reklamacyjnej i że się z nimi zgadza. Klient przed potwierdzeniem zamówienia jest poinformowany o tych warunkach w wystarczającym stopniu i ma możliwość się z nimi zapoznać.

II. Definicje

1. Sprzedawca

Sprzedającym jest Helena Zedková, REGON:76302067, z siedzibą Na Skalkách 171, 664 44 Ořechov.

2. Klient

Klientem jest konsument lub przedsiębiorca.

 

Konsument jest osobą fizyczną, która przy zawieraniu i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą nie działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej w ramach wykonywania swojego zawodu. Klient przekazuje Sprzedawcy jedynie dane kontaktowe niezbędne do realizacji zamówienia lub dane, które chce posiadać na dokumentach zakupu.

Stosunki prawne Sprzedawcy z konsumentem, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych OWS, regulują odpowiednie przepisy ustawy kodeksu cywilnego, art. 40/1964 i ustawy o prawach konsumenta, art. 634/1992.

 

Przedsiębiorcą jest:

- osoba zarejestrowana w rejestrze handlowym (głównie firma)

- osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie licencji handlowej (jednoosobowy podmiot gospodarczy zarejestrowany w rejestrze handlowym)

- osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie licencji innej niż licencja handlowa, zgodną ze specjalnymi przepisami (są to zawody niezależne, np. adwokat itp.)

- osoba prowadząca działalność rolniczą, zarejestrowaną według specjalnych przepisów.

 

Stosunki prawne między Sprzedawcą a Klientem będącym przedsiębiorcą, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych OWS lub umową między Sprzedawcą a Klientem, podlegają odpowiednim przepisom ustawy kodeksu handlowego, art. 513/1991.

 

Indywidualna umowa Sprzedającego z Klientem jest nadrzędna w stosunku do warunków sprzedaży.

3. Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży towarów, o pracę lub inne umowy zgodne z kodeksem cywilnym, gdzie kontrahentami są: z jednej strony konsument, a z drugiej dostawca, ewent. Sprzedawca.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Wykorzystywanie danych osobowych Klienta jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 obowiązującej w Republice Czeskiej. Klient swoją decyzją (naciskając przycisk) wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowej niniejszego sklepu internetowego. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo na dostęp do nich i ich ochronę w zakresie przewidzianym przez prawo. Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klient może odwołać w dowolnym momencie na piśmie. Dane osobowe będą w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystywaniem. Dane będą przechowywane i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Niniejszym Sprzedający informuje osobę, której dane wykorzystuje i przekazuje jej wyraźne instrukcje dotyczące praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych nr 101/2000, tj. w szczególności, że przekazanie danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, że osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do nich, ma prawo kiedykolwiek odwołać powyższą zgodę na piśmie, a także w przypadku ich naruszenia ma prawo na skontaktowanie się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i zażądania odpowiednich środków zaradczych, takich jak sprostowanie lub uzupełnienie, zablokowanie, likwidacja danych osobowych, wypłata rekompensaty pieniężnej lub inne korzyści wypływające z przysługującego prawa według art. 11 i 21 niniejszej ustawy. Jeśli Klient chce poprawić dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę, może poprosić o to na adres e-mail info@galamodino.pl lub na wyżej wymieniony adres pocztowy właściciela firmy.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj: Zasady ochrony danych osobowych.

IV. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę kupna na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

W przypadku zawarcia umowy kupna na odległość złożenie zamówienia na stronie internetowej  stanowi zawarcie umowy kupna. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem, który nie ma wpływu na decyzję o zawarcia umowy. Zawartą umowę (włącznie z ustalonymi cenami) można zmienić lub anulować wyłącznie na podstawie umowy między stronami lub z przyczyn prawnych.

 

Niektóre typy mniej sprzedawanych towarów Sprzedawca nie jest w stanie przechowywać, ze względu na ograniczenia ekonomiczne i magazynowe. Zamawiając towary o wartości przekraczającej 1 660 zł, Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy przedpłatę w wysokości 50% z ceny towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do zamówienia towaru u dostawcy aż w momencie otrzymania pełnej kwoty przedpłaty od Klienta. W celu uiszczenia przedpłaty Sprzedawca oferuje warunki płatności określone w części 6 niniejszych OWS,  w punkcie płatność przelewem bankowym. Przedpłata podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zapewnić dostawę towaru Klientowi.

 

Niniejsze OWS są sporządzone w języku czeskim, a umowa kupna może być zawarta tylko w języku czeskim. Konsument mający miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej poza terytorium Republiki Czeskiej lub będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ale nie Republiki Czeskiej, potwierdzając zamówienie, zgadza się na zawarcie umowy kupna w języku czeskim. Po zawarciu umowy kupna nie jest możliwe ustalenie, czy przed złożeniem zamówienia wystąpiły błędy podczas przetwarzania danych, ewentualnie ich usunięcie. Zawarta umowa kupna jest przechowywana przez Sprzedawcę i jest dostępna na żądanie Klienta w czasie 1 roku od daty jej zawarcia.

 

V. Cena i płatność

Oferta i ceny podane w sklepie internetowym sprzedawcy są umowne, ostateczne, zawsze aktualne i ważne w czasie trwania oferty w sklepie internetowym. Koszty wysyłki są wymienione w części „Czas i warunki dostawy”. Klient ponosi koszty komunikowania się na odległość. Ostateczna cena po wypełnieniu formularza zamówienia zawiera również cenę za dostawę. Cena towaru w momencie składania zamówienia przez Klienta będzie uważana za cenę w zawartej umowie między Sprzedawcą i Klientem. Faktura oparta o umowę zakupu między Sprzedawcą i Klientem służy również jako dowód dostawy. Klient może przejąć towar dopiero po jego całkowitej opłacie, chyba że uzgodniono inaczej.

 

W przypadku, gdy Klient dokona płatności, a Sprzedawca nie będzie w stanie zapewnić dostawy towaru, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi płatność w uzgodniony sposób. Termin zwrotu środków zależy od wybranej metody zwrotu, ale nie może przekroczyć 30 dni.

 

Towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

 

Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:

- Płatność gotówką przy odbiorze

- Płatność za pobraniem

- Płatność online przez PayPal 

- Płatność przelewem bankowym

VI. Czas i warunki dostawy

Sprzedawca realizuje dostawę towaru, przekazując towar Klientowi lub pierwszemu przewoźnikowi, tym samym przenosząc na Klienta ryzyko uszkodzenia towaru. Dostępność produktu jest zawsze podana przy opisie produktu. Czas dostawy zależy od dostępności produktu, warunkach płatności, dostawy i wynosi maksymalnie 5 dni. Zwykle towar jest wysyłany w ciągu 3 dni roboczych od zapłaty pełnej ceny zakupu. Termin dostawy jest zawsze podany w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Instalacja zakupionych towarów nie będzie uwzględniona w czasie dostawy. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje fakturę.

 

Termin dostawy dla towarów, które zostaną zapłacone przez Klienta za pobraniem, rozpoczyna się, w dniu zawarcia umowy kupna zgodnie z cz. IV. niniejszych OWS. Jeżeli Klient wybrał inną opcję płatności niż płatność towaru przy odbiorze, termin dostawy rozpoczyna się w momencie pełnej zapłaty ceny towaru, tj. od zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedawcy.

 

Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy:

- Dostawa do punktu Przesyłkownia.pl

- Dostawa za pośrednictwem firmy GLS

 

W przypadku wymiany towaru w ciągu 14 dni od zakupu, Klient jest obciążany kosztami każdej wysyłki nowego towaru, który mu został wysłany.

 

Jeśli Klient zwróci towar Sprzedawcy w ciągu 14 dni, Klient poniesie koszty wysyłki towaru. W przypadku zamówienia towaru o wartości większej niż 1500 CZK, Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru.

VII. Gwarancja i serwis

Okres gwarancji na sprzedaż towaru konsumpcyjnego wynosi 24 miesiące; w przypadku sprzedaży produktów spożywczych okres gwarancji wynosi osiem dni, sprzedaży produktów żywieniowych dla zwierząt trzy tygodnie, a sprzedaży zwierząt sześć tygodni. Jeżeli termin wykorzystania towaru jest oznaczony na sprzedawanym towarze, jego opakowaniu lub dołączonej instrukcji, okres gwarancji wygasa po upływie tego terminu.

 

Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie gwarancja nie obejmuje wad, dla których uzgodniono niższą cenę. W przypadku towarów używanych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające poziomowi użytkowania lub zużycia, które miał produkt w momencie nabycia przez Klienta. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Czeskiej Klientowi, który jest przedsiębiorcą i kupuje towary w związku z działalnością, nie przysługuje gwarancja na towary wykraczająca poza ogólną odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru przy dostawie. Klienci będący przedsiębiorcami i kupujący towary w związku z prowadzoną działalnością otrzymują 12-miesięczny okres gwarancji. Aby zgłosić roszczenie o naprawę gwarancyjną, należy przedstawić dokument zakupu (paragon, fakturę, umowę leasingu), ewent. kartę gwarancyjną. Jeżeli towary są wysyłane do Sprzedawcy, muszą być zapakowane w taki sposób, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. Sprzedawca nie zapewni Klientowi usług pogwarancyjnych.

VIII. Procedura reklamacyjna

W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancyjnym, Klientowi przysługują następujące prawa, w zależności od charakteru wady:

w przypadku wady, którą można usunąć:

a.) prawo na bezpłatne, prawidłowe i terminowe usunięcie wady

b.) prawo do wymiany wadliwych towarów lub wadliwych części, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady

c.) jeżeli procedury nie można przeprowadzić zgodnie z jednym z punktów a)  lub b), Klientowi przysługuje adekwatna obniżka z ceny zakupu lub odstąpienie od umowy

w przypadku wady, którą nie można usunąć:

a.) prawo na wymianę wadliwego towaru lub odstąpienie od umowy kupna

w przypadku wady, którą można usunąć, jeżeli Klient nie jest w stanie prawidłowo używać towaru po naprawie (tj. towar został już trzykrotnie naprawiany z powodu tej samej wady) lub w przypadku większej liczby wad

a.) prawo na wymianę wadliwego towaru lub odstąpienie od umowy kupna

w przypadku innych nieusuwalnych wad, gdy Klient nie wymaga wymiany:

a.) prawo na adekwatną zniżkę z ceny zakupu lub odstąpienie od umowy kupna

 

Reklamacja nie dotyczy sytuacji:

 

- gdy udowodniono, że wada lub uszkodzenie wynikły z niewłaściwego użytkowania, z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania lub innego niewłaściwego postępowania Klienta

- gdy stwierdzono niedozwolone manipulowanie z towarem

- gdy wady były spowodowane normalnym zużyciem towarów o określonym terminie ważności, jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone po upływie tego terminu

- gdy wady były spowodowane klęskami żywiołowymi

IX. Odstąpienie od umowy kupna

Ze względu na charakter zawarcia umowy sprzedaży zawartej na odległość Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez żadnych sankcji w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Ponadto Klient, który jest konsumentem, ma prawo na odstąpienie od umowy zgodnie z postanowieniami § 53 art. 7 i 8 ustawy nr 40/164 kodeksu cywilnego. Powyższe nie dotyczy Klienta będącego przedsiębiorcą i zawierającego umowę zakupu w związku z jego działalnością gospodarczą. W przypadku powyższego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci cenę towaru na rachunek bankowy Klienta przekazany Sprzedawcy.

 

Sprzedawca ma prawo na odstąpienie od umowy, jeżeli Klient nie zapłaci pełnej ceny towaru w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna.

X. Informacje ogólne

Klient umożliwi Sprzedającemu wypełnianie jego zobowiązań zgodnie z Ofertą / Umową, w ramach których zapewni wszelką niezbędną współpracę.

Klient zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę, który wymaga od niego zwrot płatności.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia roszczenia z tytułu umowy na osobę trzecią.

Klient niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o zmianie danych identyfikacyjnych, najpóźniej do 5 dni roboczych od powstania takiej zmiany.

 

Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygać wszelkie spory wynikające z Umowy i/lub z OWS lub w związku nimi. Wzajemne zobowiązania między stronami podlegają prawu Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie nr 40/1964 kodeksu cywilnego. W celu zawarcia elementu międzynarodowego zgodnie z art. III. Rozporządzenia nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 17 czerwca 2008 r. („Rzym I”),  wybrano prawo czeskie jako prawo właściwe dla umowy sprzedaży i niniejszych OWS, z wyłączeniem stosowania „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”. Wybór ten pozostaje bez uszczerbku dla art. VI Rzymu I dotyczącego umów konsumenckich.

 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy i/lub OWS będzie lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo) na ważność i wykonalność pozostałych postanowień umowy i/lub OWS. W takich przypadkach umawiające się strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub niewykonalne postanowienie ważnym i wykonalnym postanowieniem, które będzie, w możliwym zakresie, posiadało takie samo znaczenie i skutek w zakresie prawnym. Zawierając umowę z elementem międzynarodowym  obie  strony zobowiązują się w przypadku wszelkich sporów (z wyjątkiem sporów z wyłączną jurysdykcją arbitra), że zgodnie z art. 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, wyłączność do rozstrzygania sporów wynikających z umowy i/lub z niniejszych OWS ma Sąd Miejski w Brnie.

 

Niniejsze OWS obowiązują od 12 lipca 2016 r. i są również dostępne na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszych OWS. Postanowienia OWS przestają być aktualnie w dniu powstania nowych OWS.

Masz pytanie lub komentarz? Skontaktuj się z nami.

Imię:
E-mail:
Wpisz swoje pytanie tutaj:
9 + 8 =Nastavení Cookies
Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam je ulepszyć. Aby korzystać z plików cookie, musisz nam na to pozwolić. Klikając przycisk „OK, zgadzam się”, wyrażasz tę zgodę.

Ustawienia OK, zgadzam się
×
Ustawienia plików cookie

Pliki cookie to małe pliki, które strony internetowe (w tym nasze) przechowują w Twojej przeglądarce internetowej. Zawartość tych plików jest wymieniana między Twoją przeglądarką a naszymi serwerami lub z serwerami naszych partnerów. Niektóre pliki cookie są nam potrzebne do poprawnego działania strony, inne do analizy marketingowej i statystycznej. Tutaj możesz ustawić, których plików cookie będziemy mogli używać.

Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie
Są to pliki techniczne, które są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej i wszystkich jej funkcji. Służą one m.in. do przechowywania produktów w koszyku, wyświetlania produktów na żądanie, kontroli filtrów, ustawień osobistych, a także do wyrażenia zgody na używanie plików cookie. Twoja zgoda nie jest wymagana w przypadku tych plików cookie i nie można ich nawet usunąć.
 
Wpływa na funkcje:
  • Konfiguracyjne pliki cookie
Analityczne pliki cookie
Nie Tak
Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej i naszych kampanii reklamowych. Służą do określenia liczby odwiedzin oraz źródeł odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dane uzyskane za pomocą tych plików cookies przetwarzamy w sposób zbiorczy, bez użycia identyfikatorów wskazujących na konkretnych użytkowników naszego serwisu. Jeśli wyłączysz stosowanie analitycznych plików cookie w związku z Twoją wizytą, tracimy możliwość analizy wydajności i optymalizacji naszych działań.
 
Wpływa na funkcje:
  • Google Analytics - ruch analityczny
Spersonalizowane pliki cookie
Nie Tak
Spersonalizowane pliki cookie
Używamy również plików cookie i innych technologii, aby dostosować naszą działalność do potrzeb i zainteresowań naszych klientów oraz przygotować dla Ciebie wyjątkowe wrażenia zakupowe. Używając spersonalizowanych plików cookie, możemy uniknąć wyjaśniania niechcianych informacji, takich jak nieodpowiednie rekomendacje produktów lub bezużyteczne oferty specjalne. Ponadto stosowanie spersonalizowanych plików cookie pozwala nam oferować Ci dodatkowe funkcje, takie jak rekomendacje produktów dostosowane do Twoich potrzeb.
Marketingowe pliki cookie
Nie Tak
Marketingowe pliki cookie
My (marketingowe) pliki cookie są używane przez nas lub naszych partnerów, abyśmy mogli wyświetlać odpowiednie treści lub reklamy zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na stronach internetowych osób trzecich. Dzięki temu możemy tworzyć profile na podstawie Twoich zainteresowań, tzw. profile pseudonimizowane. Na podstawie tych informacji zazwyczaj nie jest możliwa natychmiastowa identyfikacja użytkownika, ponieważ wykorzystywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziesz odbiorcą treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań.
 
Wpływa na funkcje:
  • Google Ads

X